โรงเรียนบ้านป่าตึง


หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา 56130
โทร. 054079227

ข้อมูลบุคคลากร

 

  นางสาวกุลชา นามอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : –
  นายสมาน ใจถา ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางสาวประทุมภรณ์ ใจบุญ ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
  นางปรมาพร โยธาวัฒนากูล ครู กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางปารวีย์ สุปันตา ครู กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวเพลินอุรา อุดปินตา ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นายลอย แสนสองเมือง ช่างไม้ชั้น 2 กลุ่มสาระ ฯ : –
  ว่าที่ร.ต.หญิงปุณยนุช จันทิมา ครูธุรการ ปฏิบัติการ กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางอัมพร ศรีจ๊ะ ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวกรรณิการ์ ศรีจ๊ะ ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสาวสุพิชญา จิตชู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

บทความล่าสุด