โรงเรียนบ้านป่าตึง


หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา 56130
โทร. 054079227

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

teacher4

 นางสาวกุลชา นามอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่าตึง  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2482   ปัจจุบันเลขที่  143   หมู่ที่ 6  ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 

มีพื้นที่ทั้งหมด  6  ไร่  3 งาน  53  ตารางวา   อยู่ในที่ราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียนที่  พย   256  

มีอาคารสิ่งก่อสร้างดังนี้

1. อาคารเรียนแบบพ.ย.02 /4 ขนาด 8 ห้องเรียนสร้างปี พ.ศ. 2515 จำนวน 1 หลัง

2. อาคารเรียน แบบป.1 ข ขนาด 5 ห้องเรียน สร้างปี พ.ศ. 2522 จำนวน 1 หลัง

3. อาคารเรียนประชาร่วมใจ สร้างปี พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หลัง

4. อาคารอเนกประสงค์ สปช. 201/26 สร้างปี 2526 จำนวน 1 หลัง

5. ส้วม พ.ย. 06/24 สร้างปี 2524 (5 ที่นั่งพร้อมที่ปัสสาวะชาย 1 ที่) จำนวน 1 หลัง

6. ส้วม สปช. 601/26 สร้างปี 2526 (5 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง

7. ส้วม สปช. 601/26 สร้างปี 2526 (2 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง

8. ถังเก็บน้ำฝนซีเมนต์ ฝ.30 (พิเศษ) สร้างปี 2529 จำนวน 4 ถัง

9. ถังเก็บน้ำฝนซีเมนต์ ฝ.30 (พิเศษ) สร้างปี 2529 จำนวน 4 ถัง

10. ถังเก็บนำฝนซีเมนต์ ฝ.30 (พิเศษ) สร้างปี 2529 จำนวน 4 ถัง

วิสัยทัศน์โรงเรียน

 “โรงเรียนบ้านป่าตึง  มุ่งมั่นสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  พัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี 

เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  มีทักษะการดำรงชีวิต  อยู่ร่วมกับสังคมและประชาคมอาเซียน  อย่างมีความสุข”

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
  2. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม     เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพด้านวิชาการบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย
  3. ส่งเสริมพัฒนานักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ค้นคว้า
  4. ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
  5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  6. ส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  ให้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยกิจกรรมด้านดนตรี กีฬาเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์