วิสัยทัศน์ปรัชญา/พันธกิจ

วิสัยทัศน์  

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและบริการด้านวิชาชีพที่ได้มาตรฐานตอบสนองความต้องการของประเทศและภูมิภาคอาเซียนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

รู้จริง ทำได้ เป็นคนดี มีงานทำ

พันธกิจ   

  1. จัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงานและประชาคมอาเซียน

  2. ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ

  3. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติและมาตรฐานวิชาชีพ

  4. บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม

  5. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน

  6. สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบ ICT