วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นางสาวจีรนันท์ นุหนุนจันทร์
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก