งานวิจัยและพัฒนา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
2.  วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน  การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
3.  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

 

ดาวโหลดเอกสารข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบประกาศสิ่งประดิษฐ์ภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา 2560-2561
สำหรับผู้เข้าร่วม

ใบประกาศ สิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เอกสารโครงการพัฒนาคณะกรรมการตัดสินให้คะแนนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ข้อมูลโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาคฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อย วันที่ 1-2 พ.ย. 2561 )

บรรยายโดย  ดร.อาคม ปาสีโล คลิก