วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายธนโชติ แสนทอง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นาภูวดล ด้วงศรีแก้ว
ครูแผนกวิชาช่างไฟ้ากำลัง

นายชัชวาล ลุนพุฒ
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายศราวุฒิ ตาลเจิม
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง