ข้อมูลบุคลากร

นายประมวล วิลาจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
089-569-7769

นายมานัด ภูศรีฐาน
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
086-227-9807
นายมานัด ภูศรีฐาน
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
086-227-9807
นางสมสมัย คำจันทร์ศรี
รองฯ ฝ่ายวิชาการ
098-969-5953
นางสมสมัย คำจันทร์ศรี
รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
098-969-5953