ข้อมูลบุคลากร

 

นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
089-569-7769
นายมานัด ภูศรีฐาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทัรพยากร
086-227-9807
นายนันทะวุธ วงค์อินพ่อ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
089-841-8823
นางสมสมัย คำจันทร์ศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
098-969-5953
นางสมสมัย คำจันทร์ศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
098-969-5953