วิชาการโรงแรม

นายเทิดไท ชินสาร
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวกีรติ ศิริธรรม
ครูแผนกวิชาการโรงแรม