วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสุพัตรา ก่ำเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาววิจิตรา ผาผึ้ง
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวธาลินี หลวงไชย
ครู
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสมฤทัย ปาลจิณ
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ