ประวัติวิทยาลัย

ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง

              แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ  ระยะที่  8  มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศนั้น  กรมอาชีวศึกษาจึงได้จัดทำโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพสู่ท้องถิ่น  โดยได้จัดตั้งสถานศึกษาเพิ่มเติมตามภูมิภาคต่างๆ  วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจำนวนที่ขยายเพิ่มนี้  ตามประกาศการจัดตั้งของกรมอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2540  ในขั้นต้นใช้ชื่อว่า  “ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  แห่งที่  2 ”  ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของตำบลบ้านแพง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม  จำนวนทั้งสิ้น  118  ไร่  77  ตารางวา  โดยได้เลขที่อาคาร  367  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านแพง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  48140  โทรศัพท์  042 – 591448  โทรสาร  042 – 591448  เว็บไซต์  www.bpt.ac.th  E-mail  :  banpeang@bpt.ac.th   ซึ่งห่างจากอำเภอเมืองนครพนมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เลียบไปตามแม่น้ำโขงเป็นระยะทาง  100  กิโลเมตร  ติดกับอำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดหนองคาย

           เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2541  ได้งบประมาณเพื่อดำเนินการสร้างอาคารชั่วคราว  ในปี  2540  จำนวน  14  ล้านบาท  โดยเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  จำนวน  2  สาขาวิชา  2  สาขางาน  ได้แก่  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  และสาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง  มีนักเรียนทั้งสิ้น  จำนวน  85  คน  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2543  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคนครพนม  แห่งที่  2  เป็น  “วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง”  ตามข้อเสนอแนะและความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น

 ขนาดและที่ตั้ง

          วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  จังหวัดนครพนม  ตั้งอยู่เลขที่  367  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านแพง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  48140  มีเนื้อที่  118  ไร่  77  ตารางวา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ     

 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง

          จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนตั้งเลียบตามชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงกับเมืองท่าแขกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์  และเก่าแก่นับเป็นพระธาตุคู่เมืองนครพนม  และเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย  และชาวลาวทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง  จังหวัดนครพนมมีพื้นที่ประมาณ  5,512.668  ตารางกิโลเมตร  ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ  740  กิโลเมตร  การปกครองจังหวัดนครพนมแบ่งการปกครองออกเป็น  11  อำเภอ  กับ  1  กิ่งอำเภอ  คือ  อำเภอเมืองนครพนม  อำเภอธาตุพนม  อำเภอนาแก  อำเภอท่าอุเทน  อำเภอเรณูนคร  อำเภอบ้านแพง  อำเภอปลาปาก  อำเภอศรีสงคราม  อำเภอนาหว้า  อำเภอโพนสวรรค์  อำเภอนาทม  และอำเภอวังยาง

                   อาณาเขต 

                   ทิศเหนือ          ติดกับอำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย

                   ทิศใต้             ติดกับอำเภอดงหลวง  กิ่งอำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร

                   ทิศตะวันออก     ติดกับแขวงคำม่วนสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว

                   ทิศตะวันตก      ติดกับอำเภอกุสุมาลย์  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

           อำเภอบ้านแพงมีคำขวัญ  “น้ำตกละลานตา  สานยาเขียวขจี  มะเขือเทศพันธุ์ดี  ถิ่นนี้คือบ้านแพง”  มีเนื้อที่ทั้งหมด  402.70  ตารางกิโลเมตร  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  แบ่งการปกครองออกเป็น  ตำบล  6  แห่ง  เทศบาล  1  แห่ง  หมู่บ้าน  66  แห่ง  องค์การบริหารส่วนตำบล  5  แห่ง  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  38,476  คน  ความหนาแน่นของประชากร  95  คนต่อตารางกิโลเมตร

           ประชาชนของอำเภอบ้านแพง  ประกอบอาชีพหลัก  ได้แก่  ทำนา  ทำไร่ยาสูบ  ไร่ข้าวโพด  ประกอบอาชีพเสริมได้แก่  หัตถกรรมจักสาร  แปรรูปอาหาร  การถนอมอาหาร  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ  อุทยานแห่งชาติภูลังกา  น้ำตกตาดโพธิ์  น้ำตกตาดขาม  และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ  ได้แก่  โรงงานมาลีสามพราน  โรงานบ้านแพง     น้ำทิพย์