วิชาการบัญชี

 

นางอ้อมใจ ทองพุ่ม
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

 

นายเทิดไท ชินสาร
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวชยาภรณ์ อุปเสน
ครูหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวปนัดดา การสุนทร
ครูแผนกวิชาการบัญชี