ประกาศวิทยลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่องเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

ประกาศวิทยลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่องเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
*********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติม