ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
………………………………………………………………………………………………………………….