ประกาศวิทยลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่องเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดกล้องสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศวิทยลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่องเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดกล้องสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2565
………………………………………………………………………………………..

รายละเอียดเพิ่มเติม