ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
………………………………………………………………………………………….
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีความประสงค์จะรับบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ