ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่องการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดีย แอคทีฟ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่องการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดีย แอคทีฟ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)
รายละเอียดเพิ่มเติม