ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง จ่ายเงินเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง จ่ายเงินเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
……………………………………………………………………………………………..