ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
………………………………………………………………………….

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีความประสงค์จะรับบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด