ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องสำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องสำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)
*****************************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม