ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
*********************************************************
รายละเอียดคุณลักษณะ