ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกำจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
………………………………………………………………………….

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีความประสงค์จะรับบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 อัตรา
ประกอบด้วย ตำแหน่งครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด