ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
……………………………………………………………………………………………………….