ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
……………………………………………………………………………………………………..
ตาม ประกาศวิทยาลัยเทคนนิคบ้านแพง ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยฯได้กำหนดวันเวลาในประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 19 มกราคม 2564 นั้น