ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่องกำหนดการปิดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563และ กำหนดการเปิด-ปิด การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่องกำหนดการปิดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
และ กำหนดการเปิด-ปิด การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
………………………………………………………………………………………………………