ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
…………………………………………………………………………………………………………….

ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เอกสารประกวดราคาค่าจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา