ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ได้ดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง รับทราบและเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับและสวัสดิการต่างๆ
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 ณห้องประชุมกันเกรา 3
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบรายชื่อ