ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2563
………………………………………………………………………………………………………………….
อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
นักเรียน นักศึกษาไม่ลงทะเบียน ไม่ลาพักการเรียนในเวลาที่กำหนดและมีระดับคะแนนเฉี่ยลไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
จึงให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ตรวจสอบรายชื่อ