ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการโรงแรม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
…………………………………………………………………………………………………………….

ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการโรงแรม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการโรงแรม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา