ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง วัน เวลาการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลง วัน เวลาการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
……………………………………………………………………………………………
ตาม ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องวัน เวลาการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กำหนดให้มีวันหยุดชดเชยช่วงวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลาในการสอบคัดเลือก
ออกไปดังรายละเลียดที่แนบนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม