ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
………………………………………………………………………………………….
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีความประสงค์จะรับบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
จำนวน 1 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม