ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน)
………………………………………………………………………………..
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับบุคคลทั่วไป เพื่อทำการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน) จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดดังนี้