ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก