ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
…………………………..
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีความประสงค์จะ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง อัตราค่าจ้าง ๘,๓๔๐ บาท/เดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท และค่าสอนเกินภาระงาน ๓,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร