เชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศวิทยลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่องเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้คือ
อาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๓,๒๓๘,๙๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดเพิ่มเติม