เชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศวิทยลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง เชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ ดังนี้คือ
ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการโรงแรมจำนวน 1 ชุด งบประมาณ 1,10,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทบาทถ้วน)รายละเอียดเพิ่มเติม