ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
………………………………………………………………………………………………
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จะเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนีย
บัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และระเบียบว่าด้วยการศึกษา ตามหลักสูตรปรญญาตรีสายเทคโนโลยบัณฑิต (ป.ตรี) พุทธศักราช ๒๕๕๖