ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโรงแรม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประฏิบัติการโรงแรม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดคลิก