ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงดำเนินโครงการปลูกป่าอาชีวสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (วันต้นไม้) ประจำปี 2563

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงดำเนินโครงการปลูกป่าอาชีวสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (วันต้นไม้) ประจำปี 2563 โดย ดร.เสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ นายนันทะวุธ วงค์อินพ่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายมานัด ภูศรีฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสมสมัย คำจันทร์ศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯและฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ณ บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จังหวัดนครพนม