ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙)
……………………………………………………………….
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ ๐๒๑๔๕/๖๕๕
เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติและ ดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามที่ องค์การอนามัยโลก คาดการณ์การระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก และอ้างถึงหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๔๐๔/ว ๘๖ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ สั่งการให้หน่วยงานราชการเร่งรัดดำเนินการฟ้องกัน ควบคุม แกัไขปัญหา
และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ความละเอียดทราบแล้ว นั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
จึง กำหนดมาตรการ ในการกำกับดูแล ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
คลิก