ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
……………………………………………………………………………………………………
ตามที่ได้มีการประกาศวิทยาลัยเทคนนิคบ้านแพง ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์ และสถานศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม