วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
student