ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานการเงินและงานทะเบียน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดการวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานการเงินและงานทะเบียน 2 อัตรา
Not eligible to take the exam