พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ได้จัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
“ คารวตัญชลี ปูชนีย์ผู้สร้างคน… พิธีไหว้ครู ที่ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง”
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จัดพิธีไหว้ครูบ่มเพาะลูกศิษย์ให้ยึดเหนี่ยวในคุณธรรม มีกตัญญูกตเวที ให้มีเคารพครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับตน และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป…
พิธีเริ่มแต่เช้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอ และสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง พระพุทธประทานพร ศาลปู่คำแดง เจ้าปู่นาเคน ที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือ ปลูกฝังให้เด็กๆมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ตั้งมั่นตั้งใจเรียน และเป็นที่ทำสัญญาแห่งความดี
พานไหว้ครู นักเรียนนักศึกษาทำด้วยความปราณีตให้ครบตามโบราณประเพณีทั้งหญ้าแพรกดอกมะเขือข้าวตอกดอกไม้ ให้ดำรงไว้ซึ่งความหมายของพานไหว้ครู ณ หอประชุมกันเกรา 3 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง