วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่วม

 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแก่วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สงผลกระทบต่อจังหวัดนครพนม  ทำให้อำเภอบ้านแพงประสบปัญหาน้ำท่วม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงจึงได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬและวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย