ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชันเทคนิคนครพนม

คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชันเทคนิคนครพนม เข้าศีกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมกันเกรา 1 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง