ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง    เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

   เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2651
เพิ่มเติม