เชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศวิทยลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง เชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครภัณฑ์การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ ดังนี้คือ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม