กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายมานัด ภูศรีฐาน รองผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ร่วม

ณ เทศบาลอำเภอบ้านแพง จัวหวัดนครพนม