เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำบัดสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
นายนันทะวุธ วงค์อินพ่อ รองผุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
นำคณะครูและนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำบัดสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ณ ศาลาวัดศรีมงคล บ้านนาพระชัย ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
————————————————————-