โครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา หัวข้อในการอบรม 

ในวันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ดำเนินงานโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา หัวข้อในการอบรม
– หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การจัดการอาชีวศึกษา และคุณภาพ
– ใช้งานวิชาการ พัฒนางานในหน้าที่
วิทยากรบรรยาย โดย ท่าน ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ ห้องประชุมกันเกรา 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
————————————————————–